Slothsoft » Japanese » Hepburn Romanization

Slothsoft » Japanese » Hepburn Romanization
-aeiouyayoyu
HiLaKaHiLaKaHiLaKaHiLaKaHiLaKaHiLaKaHiLaKaHiLaKaHiLaKa
-aeiou
bbabebibobubyabyobyu
chchechichachochu
ddadedidodu
ffafefifofufyu
ggagegigogugyagyogyu
hhahehihohyahyohyu
hyhye
jjejijajoju
kkakekikokukyakyokyu
mmamemimomumyamyomyu
nnnaneninonunyanyonyu
ppapepipopupyapyopyu
rrareriroruryaryoryu
ssasesisosu
shsheshishashoshu
ttatetitotu
tstsatsetsitsotsu
vvavevivovu
wwawewiwo
yyayeyoyu
zzazezizozu